C. دوره فقط مکالمه محیطی

  • C. دوره فقط مکالمه محیطی


    دوره فقط مکالمه محیطی با هدف آموزش جملات پرکاربرد در محیطهای مختلف مانند دانشگاه، فروشگاه، محیط کار، رستوران و دیگر محیطهایی که هر شخصی ممکن است در یک کشور خارجی در آن حضور یابد، گام به گام به صورت غیرمستقیم ساختارهای زبان انگلیسی را در فکر و ذهن شما شکل می دهد.