D. دوره فقط مکالمه تکمیلی 1

  • D. دوره فقط مکالمه تکمیلی 1


    در دوره فقط مکالمه پیشرفته شما با تکنیکهای صحبت کردن بهتر شامل استفاده از ضرب المثلها و کنایه های پرکاربرد در زبان انگلیسی آشنا شده و با استفاده از این تکنیکها می توانید مهارت مکالمه زبان انگلیسی خود را بهتر به رخ مخاطبان خود کشیده و از مکالمات دیگران درک بالاتری پیدا کنید.