G. دوره درک مطلب مقدماتی

 • G. دوره درک مطلب مقدماتی


  درک مطالب خصوصا متون تخصصی تر برای زبان آموزان معمولا دشوار است اما پیش از درک مطلب شما باید بتوانید متون را به صورت صحیح، روان و شیوه درست بخوانید. در این دوره هدف ما ارتقاء این مهارت از زبان انگلیسی در شماست.

 • CHG001

  تاریخ : ۹۶/۰۲/۲۲  ۲۱:۰۷ - مبلغ به تومان : 100000

  در این درس شما با معنا و تلفظ صحیح 724 لغت پرکاربرد در زبان انگلیسی آشنا می شوید. لغاتی که در ارتقاء توانایی و مهارت شما در درک مطالب انگلیسی نقش بسیار مهمی دارند.

 • CHG002

  تاریخ : ۹۶/۰۲/۲۲  ۲۱:۰۹ - مبلغ به تومان : 100000

  در این درس شما با معنا و تلفظ صحیح 724 لغت پرکاربرد در زبان انگلیسی آشنا می شوید. لغاتی که در ارتقاء توانایی و مهارت شما در درک مطالب انگلیسی نقش بسیار مهمی دارند.

 • CHG003

  تاریخ : ۹۶/۰۲/۲۲  ۲۱:۰۹ - مبلغ به تومان : 100000

  در این درس شما با معنا و تلفظ صحیح 724 لغت پرکاربرد در زبان انگلیسی آشنا می شوید. لغاتی که در ارتقاء توانایی و مهارت شما در درک مطالب انگلیسی نقش بسیار مهمی دارند.

   

 • CHG004

  تاریخ : ۹۶/۰۲/۲۲  ۲۱:۱۰ - مبلغ به تومان : 100000

  در این درس شما با معنا و تلفظ صحیح 724 لغت پرکاربرد در زبان انگلیسی آشنا می شوید. لغاتی که در ارتقاء توانایی و مهارت شما در درک مطالب انگلیسی نقش بسیار مهمی دارند.

   

 • CHG005

  تاریخ : ۹۶/۰۲/۲۲  ۲۱:۱۱ - مبلغ به تومان : 100000

  در این درس شما با معنا و تلفظ صحیح 724 لغت پرکاربرد در زبان انگلیسی آشنا می شوید. لغاتی که در ارتقاء توانایی و مهارت شما در درک مطالب انگلیسی نقش بسیار مهمی دارند.

   

 • CHG006

  تاریخ : ۹۶/۰۲/۲۲  ۲۱:۱۱ - مبلغ به تومان : 100000

  در این درس شما با معنا و تلفظ صحیح 724 لغت پرکاربرد در زبان انگلیسی آشنا می شوید. لغاتی که در ارتقاء توانایی و مهارت شما در درک مطالب انگلیسی نقش بسیار مهمی دارند.