CHA009: A081-A090

 • CHA009: A081-A090


 • A081-LESSON 81

  تاریخ : ۹۵/۰۲/۲۳

  در درسهای 81 تا 90 ضمن رعایت نکات آموزشی که تا کنون بیان شده، با دقت در صحبت های دیگران در تلاش جهت دریافت الگوهایی هستیم که دیگران از آن در صحبت های خود از آن استفاده می کنند. تا بتوانیم  آنها را در مکالمات خود بکار ببریم.

 • A082-LESSON 82

  تاریخ : ۹۵/۰۲/۲۳

  در درسهای 81 تا 90 ضمن رعایت نکات آموزشی که تا کنون بیان شده، با دقت در صحبت های دیگران در تلاش جهت دریافت الگوهایی هستیم که دیگران از آن در صحبت های خود از آن استفاده می کنند. تا بتوانیم  آنها را در مکالمات خود بکار ببریم.

 • A083-LESSON 83

  تاریخ : ۹۵/۰۲/۲۳ - مبلغ به تومان : 10000

  در درسهای 81 تا 90 ضمن رعایت نکات آموزشی که تا کنون بیان شده، با دقت در صحبت های دیگران در تلاش جهت دریافت الگوهایی هستیم که دیگران از آن در صحبت های خود از آن استفاده می کنند. تا بتوانیم  آنها را در مکالمات خود بکار ببریم.

 • A084-LESSON 84

  تاریخ : ۹۵/۰۲/۲۳ - مبلغ به تومان : 10000

  در درسهای 81 تا 90 ضمن رعایت نکات آموزشی که تا کنون بیان شده، با دقت در صحبت های دیگران در تلاش جهت دریافت الگوهایی هستیم که دیگران از آن در صحبت های خود از آن استفاده می کنند. تا بتوانیم  آنها را در مکالمات خود بکار ببریم.

 • A085-LESSON 85

  تاریخ : ۹۵/۰۲/۲۴ - مبلغ به تومان : 10000

  در درسهای 81 تا 90 ضمن رعایت نکات آموزشی که تا کنون بیان شده، با دقت در صحبت های دیگران در تلاش جهت دریافت الگوهایی هستیم که دیگران از آن در صحبت های خود از آن استفاده می کنند. تا بتوانیم  آنها را در مکالمات خود بکار ببریم.

 • A086-LESSON 86

  تاریخ : ۹۵/۰۲/۲۴ - مبلغ به تومان : 10000

  در درسهای 81 تا 90 ضمن رعایت نکات آموزشی که تا کنون بیان شده، با دقت در صحبت های دیگران در تلاش جهت دریافت الگوهایی هستیم که دیگران از آن در صحبت های خود از آن استفاده می کنند. تا بتوانیم  آنها را در مکالمات خود بکار ببریم.

 • A087-LESSON 87

  تاریخ : ۹۵/۰۲/۲۴ - مبلغ به تومان : 10000

  در درسهای 81 تا 90 ضمن رعایت نکات آموزشی که تا کنون بیان شده، با دقت در صحبت های دیگران در تلاش جهت دریافت الگوهایی هستیم که دیگران از آن در صحبت های خود از آن استفاده می کنند. تا بتوانیم  آنها را در مکالمات خود بکار ببریم.

 • A088-LESSON 88

  تاریخ : ۹۵/۰۲/۲۴ - مبلغ به تومان : 10000

  در درسهای 81 تا 90 ضمن رعایت نکات آموزشی که تا کنون بیان شده، با دقت در صحبت های دیگران در تلاش جهت دریافت الگوهایی هستیم که دیگران از آن در صحبت های خود از آن استفاده می کنند. تا بتوانیم  آنها را در مکالمات خود بکار ببریم.

 • A089-LESSON 89

  تاریخ : ۹۵/۰۲/۲۴ - مبلغ به تومان : 10000

  در درسهای 81 تا 90 ضمن رعایت نکات آموزشی که تا کنون بیان شده، با دقت در صحبت های دیگران در تلاش جهت دریافت الگوهایی هستیم که دیگران از آن در صحبت های خود از آن استفاده می کنند. تا بتوانیم  آنها را در مکالمات خود بکار ببریم.

 • A090-LESSON 90

  تاریخ : ۹۵/۰۲/۲۴ - مبلغ به تومان : 10000

  در درسهای 81 تا 90 ضمن رعایت نکات آموزشی که تا کنون بیان شده، با دقت در صحبت های دیگران در تلاش جهت دریافت الگوهایی هستیم که دیگران از آن در صحبت های خود از آن استفاده می کنند. تا بتوانیم  آنها را در مکالمات خود بکار ببریم.

زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی
کاملترین و مجرب ترین مدرسین زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی در ایران