CHA010: A091-A100

 • CHA010: A091-A100


 • A091-LESSON 91

  تاریخ : ۹۵/۱۲/۱۵

  با گذشت حدود یک سال از یادیگیری زبان تا کنون سعی شده به صورت ناخودآگاه و بطور صحیح با ساختارهای زبانی و گرامر آشنا شوید. تا کنون با قیود زمان و حروف اضافه زمان و مکان هم اشنا شده اید . در درسهای 91 تا 100  با تمرکز بیشتر بر حروف اضافه زمان و مکان به آموزش ادامه خواهیم داد

 • A092-LESSON 92

  تاریخ : ۹۵/۱۲/۱۵

  با گذشت حدود یک سال از یادیگیری زبان تا کنون سعی شده به صورت ناخودآگاه و بطور صحیح با ساختارهای زبانی و گرامر آشنا شوید. تا کنون با قیود زمان و حروف اضافه زمان و مکان هم اشنا شده اید . در درسهای 91 تا 100  با تمرکز بیشتر بر حروف اضافه زمان و مکان به آموزش ادامه خواهیم داد

 • A093-LESSON 93

  تاریخ : ۹۵/۱۲/۱۵ - مبلغ به تومان : 10000

  با گذشت حدود یک سال از یادیگیری زبان تا کنون سعی شده به صورت ناخودآگاه و بطور صحیح با ساختارهای زبانی و گرامر آشنا شوید. تا کنون با قیود زمان و حروف اضافه زمان و مکان هم اشنا شده اید . در درسهای 91 تا 100  با تمرکز بیشتر بر حروف اضافه زمان و مکان به آموزش ادامه خواهیم داد

 • A094-LESSON 94

  تاریخ : ۹۵/۱۲/۱۵ - مبلغ به تومان : 10000

  با گذشت حدود یک سال از یادیگیری زبان تا کنون سعی شده به صورت ناخودآگاه و بطور صحیح با ساختارهای زبانی و گرامر آشنا شوید. تا کنون با قیود زمان و حروف اضافه زمان و مکان هم اشنا شده اید . در درسهای 91 تا 100  با تمرکز بیشتر بر حروف اضافه زمان و مکان به آموزش ادامه خواهیم داد

 • A095-LESSON 95

  تاریخ : ۹۵/۱۲/۱۵ - مبلغ به تومان : 10000

  با گذشت حدود یک سال از یادیگیری زبان تا کنون سعی شده به صورت ناخودآگاه و بطور صحیح با ساختارهای زبانی و گرامر آشنا شوید. تا کنون با قیود زمان و حروف اضافه زمان و مکان هم اشنا شده اید . در درسهای 91 تا 100  با تمرکز بیشتر بر حروف اضافه زمان و مکان به آموزش ادامه خواهیم داد

 • A096-LESSON 96

  تاریخ : ۹۵/۱۲/۱۵ - مبلغ به تومان : 10000

  با گذشت حدود یک سال از یادیگیری زبان تا کنون سعی شده به صورت ناخودآگاه و بطور صحیح با ساختارهای زبانی و گرامر آشنا شوید. تا کنون با قیود زمان و حروف اضافه زمان و مکان هم اشنا شده اید . در درسهای 91 تا 100  با تمرکز بیشتر بر حروف اضافه زمان و مکان به آموزش ادامه خواهیم داد

 • A097-LESSON 97

  تاریخ : ۹۵/۱۲/۱۵ - مبلغ به تومان : 10000

  با گذشت حدود یک سال از یادیگیری زبان تا کنون سعی شده به صورت ناخودآگاه و بطور صحیح با ساختارهای زبانی و گرامر آشنا شوید. تا کنون با قیود زمان و حروف اضافه زمان و مکان هم اشنا شده اید . در درسهای 91 تا 100  با تمرکز بیشتر بر حروف اضافه زمان و مکان به آموزش ادامه خواهیم داد

 • A098-LESSON 98

  تاریخ : ۹۵/۱۲/۱۵ - مبلغ به تومان : 10000

  با گذشت حدود یک سال از یادیگیری زبان تا کنون سعی شده به صورت ناخودآگاه و بطور صحیح با ساختارهای زبانی و گرامر آشنا شوید. تا کنون با قیود زمان و حروف اضافه زمان و مکان هم اشنا شده اید . در درسهای 91 تا 100  با تمرکز بیشتر بر حروف اضافه زمان و مکان به آموزش ادامه خواهیم داد

 • A099-LESSON 99

  تاریخ : ۹۵/۱۲/۱۵ - مبلغ به تومان : 10000

  با گذشت حدود یک سال از یادیگیری زبان تا کنون سعی شده به صورت ناخودآگاه و بطور صحیح با ساختارهای زبانی و گرامر آشنا شوید. تا کنون با قیود زمان و حروف اضافه زمان و مکان هم اشنا شده اید . در درسهای 91 تا 100  با تمرکز بیشتر بر حروف اضافه زمان و مکان به آموزش ادامه خواهیم داد

 • A100-LESSON 100

  تاریخ : ۹۵/۱۲/۱۵ - مبلغ به تومان : 10000

  با گذشت حدود یک سال از یادیگیری زبان تا کنون سعی شده به صورت ناخودآگاه و بطور صحیح با ساختارهای زبانی و گرامر آشنا شوید. تا کنون با قیود زمان و حروف اضافه زمان و مکان هم اشنا شده اید . در درسهای 91 تا 100  با تمرکز بیشتر بر حروف اضافه زمان و مکان به آموزش ادامه خواهیم داد

زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی
کاملترین و مجرب ترین مدرسین زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی در ایران