آموزش زبان ترکیکلمات کلیدی مرتبط: زبان انگليسي منطقه 1 رايگان فاطمه حق دوست اسپانيايي منطقه 1 آموزش مکالمه طبيعي زبان انگليسي در منطقه 1 رايگان ترکي نيمه خصوصي منطقه 1 رايگان تدريس خصوصي مکالمه زبان انگليسي در منطقه 1 رايگان منطقه 2 فرانسوي با شرايط استثنائي تدريس خصوصي مکالمه انگليسي در منطقه 1 منطقه 2 زبان انگليسي با شرايط استثنائي حسین اکبری منطقه 1 زبان خارجي رايگان مکالمه انگليسي نيمه خصوصي منطقه 1 رايگانOptimizeبهينه‌ساختن‌

We will finally be able to build an oracle, and we will use that tool, that collection of life experiences, to optimize our own lives.

Farmers don't optimize per plant but per farm.

Fast food chains optimize for two of them: taste and price, at the expense of nutrition.

زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی
کاملترین و مجرب ترین مدرسین زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی در ایران