مکالمه سریع زبان انگلیسی

12


کلمات کلیدی مرتبط: سايت منطقه 1 رايگان اهورا مکالمه انگليسي خصوصي در منطقه 1 آموزش آنلاين انگليسي در منطقه 1 آلماني خصوصي منطقه 1 نوشتن مقاله انگليسي روش آسان منطقه 1 اسپانيايي روش آسان در منطقه 1 ايتاليايي در منطقه 1 رايگان ترکي استانبولي فقط مکالمه در منطقه 1 محمدمهدی مهاجری خصوصي منطقه 1 مکالمه زبان انگليسي مکالمه منطقه 2Focusنقط‌ه‌ تقاط‌ع‌

كانون‌

كانون‌ عدسي‌

فاصله‌ كانوني‌

قط‌ب‌Carmen tried to focus on Felipa, but her mind was full of questions.

"Where's the thermometer?" he asked, his focus still on Destiny.

Allen swallowed audibly, but Giddon shifted his focus to Lisa.

زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی
کاملترین و مجرب ترین مدرسین زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی در ایران