سویگل - شعبه شاهرود آموزشگاه سویگل زبان - مکالمه طبیعی به زبان انگلیسی در یکسال

  • سویگل - شعبه شاهرود

    ایمیل: ingo@suigle.com
    آدرس: سمنان - شاهرود - خیابان فردوسی - کوچه 17 - پلاک 201/4 - تلفن: 09193750067نظرات سویگل - شعبه شاهرود در بحثهای اتاق گفتگو
ردیف تاریخ پیشنهاد دهنده پیام نظرات
1 1396/12/24 سویگل - شعبه شاهرود تعداد لغات مورد نیاز
برای یک مکالمه طبیعی درفضای روز مره به تعداد لغات وواژگان زیادی نداریم معمولا انسان ها درمکالمه روزمره خود بیشتراز 100لغت به کارنمیرود آموزش هایی که به سمت یادگیری لغات بسیار میروند درزمره آموزش موفق نیستند وکسانی هستند که باواژه های زیادی همراه باگرامرکامل زبان فرا گرفته اند ولی نمیتواندصحبت کند سویگل زبا باتکنیکهای که استفاده میکندباواژه های اندک بتواند راحت صحبت کند و بشنود و مطالب راراحت بشنود ودرک کند بدون استرس بدون واسطه و مستقیم.. ...
4
2 1396/12/24 سویگل - شعبه شاهرود محیط رقابتی
تمام تکنیک های سویگل زبان دریک محیط رقابتی وهیجان انگیزبرای زبان آموز ارائه میشود طوری که آنهابه شدت به زبان انگلیسی علاقه مند میشوندمدرسین به گونه ای عمل میکندکه زبان آموز دائما خودرادر یک فضای رقابتی حس میکنه که باعث میشه زبان آموز به یک شخصیت مبارزه کننده وپیروز برسند. ...
5
3 1396/12/23 سویگل - شعبه شاهرود توجه مدرس به زبان آموز
یکی از فواید کلاس زبان سویگل اینه که مدرس به کوچیکترین نکات آموزشی توجه میکنه و سعی میکنن به بهترین شیوه زبان انگلیسی رو آموزش بده و اون مشکل روبرای زبان آموز حل کنه و روش درست رو بگه حتی اگرمتوجه بشه زبان آموز مفهوم رونمیفهمه بارهاوبارها تکرارمیکنه. ...
5
4 1396/12/23 سویگل - شعبه شاهرود زبان آموزان ضعیف
درهرکلاسی ممکن است زبان آموز ضعیفی وجودداشته باشد که اززبان آموزان دیگر ضعیف تربوده ومشارکت کمتری درکلاس داشته باشدمدرسین باید توجه بیشتری داشته باشندوبرنامه ریزی کنند مشارکت بیشتر درکلاس داشته باشند برای مثال اگر زبان آموزی هست که قادر به جواب دادن سوالات نیست مدرس از یک نفردیگربپرسد و توسط زبان آموزای دیگر بیان شود وبلافاصله از همان زبان اموز دیگر بپرسد تابتواند از همین طریق مشارکت ذاشته باشد وتشویقی میشود ک درمشارکت بیشتر درکلاس بدست آورد.. ...
1
5 1396/12/22 سویگل - شعبه شاهرود کلاس های متفاوت
آموزشگاه سویگل غیراز کلاس های مقدماتی فقط مکالمه کلاس های IELTS,TOEFL,TOLIMOوخوندن و نوشتن و گرامر که در مرحله های بعد هستش برگزار میشود. ...
3
6 1396/12/21 سویگل - شعبه شاهرود عدم جمله سازس وترجمه
برخی از سیستمهای آموزشی فقط بعه خروجی کار توجه دارندبرای مثال درمهارت مکالمه هدف این است که زبان اموز بتواند یک جمله را به صورت صحیح بیان کند وهنگام شنیدن نیزمنظور طرف مقابل را متوجه بشود این هدف زمانی قابل قبول است که زبان آموزهنگام صحبت کردن به کلمات وگرامر زبان نیاندیشیده وبدون فکرجمله یاکلمه رو به زبان بیاورد ویاموقع شنیدن جملاتی رو که میشنود نباید به زبان مادری ترجمه کند ومفهوم همان رامیشنود به صورت مستقیم درک کند. ...
1
7 1396/12/21 سویگل - شعبه شاهرود دوره آموزشی فقط مکالمه
طول دوره آموزشی فقط مکالمه تکمیلی حدودیکسال است که علاوه بر بخش اصلی این دوره آموزشی جلسات بحث آزاد به زبان انگلیسی در این دوره برگزارمیشود. ...
3
8 1396/12/15 سویگل - شعبه شاهرود کلاس های مجازی
یکی از خوبی های سویگل زبان اینه که همه کلاس هارو داره حتی کلا س مجازی که به صورت انلاین زبان رو آموزش میدن خیلی جالبه که خیلی بهتر از حضوریه هرزمان هرجا میشه اموزش دید و نیاز نیس دائم در حال رفت و آمد باشی .. ...
2
9 1396/12/14 سویگل - شعبه شاهرود کلاس مجازی
سلام میتونین برنامه ایمو یااسکایپ روروی موبایلتون نصب کنید وبعد به صورت انلاین به زبان آموز توضیح میدید هیچ تفاوتی باکلاس حضوری نداره فقط به صورت مجازی هس. ...
1
10 1396/12/14 سویگل - شعبه شاهرود کلاس مجازی
سلام میتونین برنامه ایمو یااسکایپ روروی موبایلتون نصب کنید وبعد به صورت انلاین به زبان آموز توضیح میدید هیچ تفاوتی باکلاس حضوری نداره فقط به صورت مجازی هس. ...
1

برنامه هفتگی سویگل - شعبه شاهرود
شنبهیک شنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنجشنبهجمعه
00 - 01 AM استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت
01 - 02 AM استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت
02 - 03 AM استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت
03 - 04 AM استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت
04 - 05 AM استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت
05 - 06 AM استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت
06 - 07 AM استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت
07 - 08 AM استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت
08 - 09 AM استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت
09 - 10 AM استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت
10 - 11 AM استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت
11 - 12 AM استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت
12 - 13 PM استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت
13 - 14 PM استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت
14 - 15 PM استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت
15 - 16 PM استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت
16 - 17 PM کلاس کلاس کلاس کلاس کلاس کلاس استراحت
17 - 18 PM استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت
18 - 19 PM کلاس کلاس کلاس کلاس کلاس کلاس استراحت
19 - 20 PM کلاس استراحت کلاس استراحت کلاس استراحت استراحت
20 - 21 PM استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت
21 - 22 PM استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت
22 - 23 PM استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت
23 - 24 PM استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت