ونوشه نریمانی زبان آموز سویگل زبان - مکالمه طبیعی به زبان انگلیسی در یکسال


  مدارک و گواهینامه های ونوشه نریمانی
  ردیف تاریخ عنوان گواهینامه عملیات

  نظرات ونوشه نریمانی در بحثهای اتاق گفتگو
  ردیف تاریخ پیشنهاد دهنده پیام نظرات
  1 1397/2/15 ونوشه نریمانی استرس در کلاس
  شرکت کردن در کلاسهای زبان انگلیسی برای من همراه به ترس و استرس بود. اما از وقتی که به کلاسهای سویگل زبان اومدن با یک کلاس شا و پر ازانرژی مواجه شدم و با علاقه و بدون ترس و استرس می تونم در کلاسهای زبان انگلیسی شرکت کنم.. ...
  1

   کسانی که توسط ونوشه نریمانی به سویگل زبان معرفی شده اند


   محتوایی برای نمایش وجود ندارد.