سمانه ابراهیمی مدرس سویگل زبان - سیستم آموزش زبان انگلیسی

 • سمانه ابراهیمی

  ایمیل: s.ebrahimi2022@gmail.com
  آدرس: سمنان - شاهرود


  لیسانس مترجمی زبان انگلیسی از دانشگاه پیام نور دامغان سوابق شغلی: آموزشگاه زبان امین آموزشگاه زبان پارسا کانون بسیج مدرسه ابتدایی نبی صادق غیرانتفاعی پسرانه امام هادی کانون شهید بهشتی

مدارک و گواهینامه های سمانه ابراهیمی
ردیف تاریخ عنوان گواهینامه رنک از ده عملیات

نظرات سمانه ابراهیمی در بحثهای اتاق گفتگو
ردیف تاریخ پیشنهاد دهنده پیام نظرات
1 1395/10/27 سمانه ابراهیمی وجود یا عدم وجود جمله اشتباه
جمله اشتباه وجود نداشت.. ...
1
2 1395/10/22 سمانه ابراهیمی املای کلمهcachier غلط است .
تصحیح آن میشود:cashier. ...
2
3 1395/10/22 سمانه ابراهیمی جمله7_2اشتباه دارد
تصحیح آن میشود:They are hairdressers. ...
3
4 1395/10/22 سمانه ابراهیمی جمله2_10 اشتباه دارد
تصحیح آن میشود:They are pharmacists. ...
1
5 1395/10/22 سمانه ابراهیمی املای کلمهcachier غلط است .
تصحیح آن میشود:cashier. ...
1
6 1395/10/21 سمانه ابراهیمی جمله 7_8 اشتباه است
تصحیح آن میشودDo you know what my job is?You work as a garment worker. ...
1
7 1395/10/21 سمانه ابراهیمی جمله 7_8 اشتباه است
تصحیح آن میشودDo you know what my job is?You work as a garment worker. ...
1
8 1395/10/21 سمانه ابراهیمی جمله 7_8 اشتباه است
تصحیح آن میشودDo you know what my job is?You work as a garment worker. ...
1
9 1395/10/21 سمانه ابراهیمی جمله7_8اشتباه است
تصحیح آن میشود:Do you know what my job is?You work as a garment worker. ...
1
10 1395/10/21 سمانه ابراهیمی جمله7_8 اشتباه است
تصحیح آن میشود:Do you know what my job is?You work as a garment worker. ...
1

  کسانی که توسط سمانه ابراهیمی به سویگل زبان معرفی شده اند


  محتوایی برای نمایش وجود ندارد.

برنامه هفتگی سمانه ابراهیمی
شنبهیک شنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنجشنبهجمعه
00 - 01 AM استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت
01 - 02 AM استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت
02 - 03 AM استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت
03 - 04 AM استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت
04 - 05 AM استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت
05 - 06 AM استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت
06 - 07 AM استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت
07 - 08 AM استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت
08 - 09 AM استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت
09 - 10 AM استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت
10 - 11 AM استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت
11 - 12 AM استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت
12 - 13 PM استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت
13 - 14 PM استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت
14 - 15 PM استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت
15 - 16 PM استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت
16 - 17 PM استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت
17 - 18 PM استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت
18 - 19 PM استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت
19 - 20 PM استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت
20 - 21 PM استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت
21 - 22 PM استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت
22 - 23 PM استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت
23 - 24 PM استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت