سمانه ابراهیمی مدرس سویگل زبان - مکالمه طبیعی به زبان انگلیسی در یکسال

  • سمانه ابراهیمی

   ایمیل: s.ebrahimi2022@gmail.com
   آدرس: سمنان - شاهرود


   لیسانس مترجمی زبان انگلیسی از دانشگاه پیام نور دامغان سوابق شغلی: آموزشگاه زبان امین آموزشگاه زبان پارسا کانون بسیج مدرسه ابتدایی نبی صادق غیرانتفاعی پسرانه امام هادی کانون شهید بهشتی

  مدارک و گواهینامه های سمانه ابراهیمی
  ردیف تاریخ عنوان گواهینامه رنک از ده عملیات

  نظرات سمانه ابراهیمی در بحثهای اتاق گفتگو
  ردیف تاریخ پیشنهاد دهنده پیام نظرات
  1 1395/10/27 سمانه ابراهیمی وجود یا عدم وجود جمله اشتباه
  جمله اشتباه وجود نداشت.. ...
  1
  2 1395/10/22 سمانه ابراهیمی املای کلمهcachier غلط است .
  تصحیح آن میشود:cashier. ...
  2
  3 1395/10/22 سمانه ابراهیمی جمله7_2اشتباه دارد
  تصحیح آن میشود:They are hairdressers. ...
  3
  4 1395/10/22 سمانه ابراهیمی جمله2_10 اشتباه دارد
  تصحیح آن میشود:They are pharmacists. ...
  1
  5 1395/10/22 سمانه ابراهیمی املای کلمهcachier غلط است .
  تصحیح آن میشود:cashier. ...
  1
  6 1395/10/21 سمانه ابراهیمی جمله 7_8 اشتباه است
  تصحیح آن میشودDo you know what my job is?You work as a garment worker. ...
  1
  7 1395/10/21 سمانه ابراهیمی جمله 7_8 اشتباه است
  تصحیح آن میشودDo you know what my job is?You work as a garment worker. ...
  1
  8 1395/10/21 سمانه ابراهیمی جمله 7_8 اشتباه است
  تصحیح آن میشودDo you know what my job is?You work as a garment worker. ...
  1
  9 1395/10/21 سمانه ابراهیمی جمله7_8اشتباه است
  تصحیح آن میشود:Do you know what my job is?You work as a garment worker. ...
  1
  10 1395/10/21 سمانه ابراهیمی جمله7_8 اشتباه است
  تصحیح آن میشود:Do you know what my job is?You work as a garment worker. ...
  1

   کسانی که توسط سمانه ابراهیمی به سویگل زبان معرفی شده اند


   محتوایی برای نمایش وجود ندارد.

  برنامه هفتگی سمانه ابراهیمی
  شنبهیک شنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنجشنبهجمعه
  00 - 01 AM استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت
  01 - 02 AM استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت
  02 - 03 AM استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت
  03 - 04 AM استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت
  04 - 05 AM استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت
  05 - 06 AM استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت
  06 - 07 AM استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت
  07 - 08 AM استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت
  08 - 09 AM استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت
  09 - 10 AM استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت
  10 - 11 AM استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت
  11 - 12 AM استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت
  12 - 13 PM استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت
  13 - 14 PM استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت
  14 - 15 PM استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت
  15 - 16 PM استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت
  16 - 17 PM استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت
  17 - 18 PM استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت
  18 - 19 PM استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت
  19 - 20 PM استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت
  20 - 21 PM استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت
  21 - 22 PM استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت
  22 - 23 PM استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت
  23 - 24 PM استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت