حسین حاجی کریمیان مدرس سویگل زبان - مکالمه طبیعی به زبان انگلیسی در یکسال

  • حسین حاجی کریمیان

   ایمیل: Hosseinhk625@gmail.com
   آدرس: قزوين - قزوين


   کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی از دانشگاه آزاد اسلامی و کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی از دانشگاه آزاد قزوین که البته فقط واحد پایان نامه باقی مانده است . بیش از 5 سال سابقه تدریس خصوصی از جمله تدریس EPT حدود یک سال تدریس در آموزشگاه زبان پویان شهر تاکستان و ترجمه انواع متون انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی عضو شبکه ترجمه بین الملل ایران WWW.itranslate.com

  مدارک و گواهینامه های حسین حاجی کریمیان
  ردیف تاریخ عنوان گواهینامه رنک از ده عملیات
  هیچ موردی درج نگردیده است

  نظرات حسین حاجی کریمیان در بحثهای اتاق گفتگو
  ردیف تاریخ پیشنهاد دهنده پیام نظرات
  هیچ موردی درج نگردیده است

   کسانی که توسط حسین حاجی کریمیان به سویگل زبان معرفی شده اند


   محتوایی برای نمایش وجود ندارد.

  برنامه هفتگی حسین حاجی کریمیان
  شنبهیک شنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنجشنبهجمعه
  00 - 01 AM استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت
  01 - 02 AM استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت
  02 - 03 AM استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت
  03 - 04 AM استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت
  04 - 05 AM استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت
  05 - 06 AM استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت
  06 - 07 AM استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت
  07 - 08 AM استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت
  08 - 09 AM استراحت کلاس استراحت کلاس استراحت کلاس کلاس
  09 - 10 AM استراحت کلاس استراحت کلاس استراحت کلاس کلاس
  10 - 11 AM استراحت کلاس استراحت کلاس استراحت کلاس کلاس
  11 - 12 AM استراحت کلاس استراحت کلاس استراحت کلاس کلاس
  12 - 13 PM استراحت کلاس استراحت کلاس استراحت کلاس کلاس
  13 - 14 PM استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت
  14 - 15 PM استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت
  15 - 16 PM استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت
  16 - 17 PM استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت
  17 - 18 PM استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت
  18 - 19 PM استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت
  19 - 20 PM استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت
  20 - 21 PM استراحت کلاس استراحت کلاس استراحت کلاس کلاس
  21 - 22 PM استراحت کلاس استراحت کلاس استراحت کلاس کلاس
  22 - 23 PM استراحت کلاس استراحت کلاس استراحت کلاس کلاس
  23 - 24 PM استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت