مبینا میرجعفری مدرس سویگل زبان - مکالمه طبیعی به زبان انگلیسی در یکسال

 • مبینا میرجعفری

  ایمیل: mirjafari.m1994@gmail.com
  آدرس: سمنان - شاهرود


  کارشناسی ارشد- آموزش زبان انگلیسی

مدارک و گواهینامه های مبینا میرجعفری
ردیف تاریخ عنوان گواهینامه رنک از ده عملیات

نظرات مبینا میرجعفری در بحثهای اتاق گفتگو
ردیف تاریخ پیشنهاد دهنده پیام نظرات
1 1396/12/22 مبینا میرجعفری بازی کلاسی سویگل
بازی هایی که در کلاس سویگل انجام میشه مثلا بازی های پانتومی هست که بچه ها کلمه هاروحدس میزنن به انگلیسی و اینکه یک نفرجای معلم میاد و درس رو توضیح میده و بچه ها بیرون کلاس میان وسایل و جابه جا میکنیم باید حدس بزن چی بوده که بیان خودزبان آموز قوی تر میش و علاقه زبان آموز به زبان بیشتر میشه . ...
2

  کسانی که توسط مبینا میرجعفری به سویگل زبان معرفی شده اند


  محتوایی برای نمایش وجود ندارد.

برنامه هفتگی مبینا میرجعفری
شنبهیک شنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنجشنبهجمعه
00 - 01 AM استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت
01 - 02 AM استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت
02 - 03 AM استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت
03 - 04 AM استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت
04 - 05 AM استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت
05 - 06 AM استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت
06 - 07 AM استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت
07 - 08 AM استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت
08 - 09 AM استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت
09 - 10 AM استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت
10 - 11 AM استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت
11 - 12 AM استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت
12 - 13 PM استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت
13 - 14 PM استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت
14 - 15 PM استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت
15 - 16 PM استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت
16 - 17 PM استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت
17 - 18 PM استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت
18 - 19 PM استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت
19 - 20 PM استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت
20 - 21 PM استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت
21 - 22 PM استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت
22 - 23 PM استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت
23 - 24 PM استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت