محبوبه بیاتی مدرس سویگل زبان - مکالمه طبیعی به زبان انگلیسی در یکسال


مدارک و گواهینامه های محبوبه بیاتی
ردیف تاریخ عنوان گواهینامه رنک از ده عملیات

نظرات محبوبه بیاتی در بحثهای اتاق گفتگو
ردیف تاریخ پیشنهاد دهنده پیام نظرات
1 1396/12/23 محبوبه بیاتی دوره آموزشی وخواندن درک مطلب
دوره آموزشی و خواندن درک مطلب شامل چهار دوره آموزشی است که دودوره آموزشی اول درراستای گسترش دامنه لغات زبان آموزان تدوین شده است دوره سوم باعنوان دوره آموزشی درک مطلب مقدماتی باسوالات چندگزینه ای توانایی زبان آموزدراستفاده از کلمات مناسب در جاهای جملات رابه چالش کشیده ومنجربه درک قوی تری ازکلمات میشود.. ...
3

    کسانی که توسط محبوبه بیاتی به سویگل زبان معرفی شده اند


    محتوایی برای نمایش وجود ندارد.

برنامه هفتگی محبوبه بیاتی
شنبهیک شنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنجشنبهجمعه
00 - 01 AM استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت
01 - 02 AM استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت
02 - 03 AM استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت
03 - 04 AM استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت
04 - 05 AM استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت
05 - 06 AM استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت
06 - 07 AM استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت
07 - 08 AM استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت
08 - 09 AM استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت
09 - 10 AM استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت
10 - 11 AM استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت
11 - 12 AM استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت
12 - 13 PM استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت
13 - 14 PM استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت
14 - 15 PM استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت
15 - 16 PM استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت
16 - 17 PM استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت
17 - 18 PM استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت
18 - 19 PM استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت
19 - 20 PM استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت
20 - 21 PM استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت
21 - 22 PM استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت
22 - 23 PM استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت
23 - 24 PM استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت