آتنا کاویان مدرس سویگل زبان - مکالمه طبیعی به زبان انگلیسی در یکسال


  مدارک و گواهینامه های آتنا کاویان
  ردیف تاریخ عنوان گواهینامه رنک از ده عملیات

  نظرات آتنا کاویان در بحثهای اتاق گفتگو
  ردیف تاریخ پیشنهاد دهنده پیام نظرات
  1 1397/3/2 آتنا کاویان آموزشگاه خوب
  آموزشگاه خوب برای مدرس آموزشگاهیه که در اون تعامل مناسبی بین مدیر آموزشگاه و مدرسین وجود داشته باشه .. ...
  3
  2 1397/2/30 آتنا کاویان کلاس خصوصی
  بله. تفاوت کلاسهای خصوصی با معمولی در اینه که زمان و تعداد جلسات کلاسهای خصوصی با توافق خود زبان آموزان تعیین می شه و برای کسانی که برای برگزاری کلاس عجله دارند یا می خواهند سریع تر خود را به سطح مورد نظر خود برسانند برگزار می شه . ...
  10

   کسانی که توسط آتنا کاویان به سویگل زبان معرفی شده اند


   محتوایی برای نمایش وجود ندارد.

  برنامه هفتگی آتنا کاویان
  شنبهیک شنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنجشنبهجمعه
  00 - 01 AM استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت
  01 - 02 AM استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت
  02 - 03 AM استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت
  03 - 04 AM استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت
  04 - 05 AM استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت
  05 - 06 AM استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت
  06 - 07 AM استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت
  07 - 08 AM استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت
  08 - 09 AM استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت
  09 - 10 AM استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت
  10 - 11 AM استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت
  11 - 12 AM استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت
  12 - 13 PM استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت
  13 - 14 PM استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت
  14 - 15 PM استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت
  15 - 16 PM استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت
  16 - 17 PM استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت
  17 - 18 PM استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت
  18 - 19 PM استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت
  19 - 20 PM استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت
  20 - 21 PM استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت
  21 - 22 PM استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت
  22 - 23 PM استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت
  23 - 24 PM استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت