مدرسین زبان در استان - سویگل زبان - مکالمه طبیعی به زبان انگلیسی در یکسال

  • سرور عسکرزاده

   ایمیل: Askarzadeh.sorour@gmail.com
   آدرس: خوزستان - دزفول


   لیسانس ادبیات انگلیسی از دانشگاه چمران اهواز، مدرک دوره ی ttc ،تدریس در تابستان سال 95، و همین طور سابقه ی تدریس خصوصی. چندین مقاله ترجمه کردم و همین طور در جشنواره ی بینالمللی فیلم های مستند اهواز مترجم حضوری بودم.