مدرسین زبان در استان - سویگل زبان - مکالمه طبیعی به زبان انگلیسی در یکسال

  • سرور عسکرزاده

    ایمیل: Askarzadeh.sorour@gmail.com
    آدرس: خوزستان - دزفول


    لیسانس ادبیات انگلیسی از دانشگاه چمران اهواز، مدرک دوره ی ttc ،تدریس در تابستان سال 95، و همین طور سابقه ی تدریس خصوصی. چندین مقاله ترجمه کردم و همین طور در جشنواره ی بینالمللی فیلم های مستند اهواز مترجم حضوری بودم.