آموزش زبان انگلیسی
انتخاب ماه شمسی

ماه مورد نظر خود را انتخاب نمایید:
نمایش تقویم آموزشی ماه اردیبهشت

نام دوره: اردیبهشت

پیام دوره:

توضیحات:

ردیف تاریخ کلاسهای گروه خورشید تاریخ کلاسهای گروه ماه
1 1400/2/3 1400/2/2
2 1400/2/5 1400/2/4
3 1400/2/8 1400/2/7
4 1400/2/10 1400/2/9
5 1400/2/12 1400/2/11
6 1400/2/15 1400/2/14
7 1400/2/17 1400/2/16
8 1400/2/19 1400/2/18
9 1400/2/22 1400/2/21
10 1400/2/24 1400/2/23
11 1400/2/26 1400/2/28
12 1400/2/29 1400/2/30
13 1400/2/31
زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی
کاملترین و مجرب ترین مدرسین زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی در ایران